jili slot

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นjili slotายนพดล กรรณิกา ผู้อำนjili slotวยการสำนักวิจัยซูเjili slotปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เสาjili slotหลักของชาติ ศูนย์รวมใจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Qujili slotantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,408 ตัวอย่าง ระหว่าง 16-21 ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 97.3% มีความสุข ถ้าเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำบุญถวายในหลวงรัชกาลที่ 5 ในวันคล้ายวันสวรรคต ขณะที่มีเพียง 2.7% ไม่มีความสุขโดยคนไทยส่วนใหญ่ 97.5% เห็นด้วยที่มียกย่องในหลวงรัชกาลที่ 5 ว่าทรงเป็นพระราชบิดาแห่งเสรีภาพคนไทย และทรงประกาศเลิกทาส นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ 97.5% ยังยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 5 ว่าทรงเป็นพระราชบิดาแห่งสิทธิมนุษยชนของคนไทย