fun88 asia

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นfun88 asiaายสุfun88 asiaริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รfun88 asiaมว.อุfun88 asiaตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์fun88 asiaฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่กลายเป็นปัญหาในระดับชาติ ทำให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนในภาคอุตสาหกรรมที่ให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบ ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพและให้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) ที่เชื่อมโยงข้อมูลมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งสั่งการให้ขยายผลการติดตั้งระบบ CEMS ให้ครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ที่ให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามปริมาณการปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม เป็นการกำกับดูแลเฝ้าระวังเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ