fifa55bet

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต เครดิต ฟรี
นพ.ธนfifa55betfifa55betรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมคfifa55betวบคุมโรค กลfifa55betfifa55bet่าวถึงแนวทางในการลดจำนวนวันกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศว่า การจะลดจำนวนวันการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้น้อยลงกว่าปัจจุบันที่วางมาตรฐานไว้ 14 วันว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มดำเนินการก่อนกับผู้เดินทางที่มาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมากที่สุดก่อน แต่อย่างไรก็ดี ยืนยันว่า หากจะมีการปรับลดเวลาการกักตัวจริง ก็จะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการอย่างมีระบบ โดยต้องมีการออกแบบระบบการกักตัวในทั้งระบบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจมากที่สุด“ก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำกับกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ ก่อน แต่ถ้าเราจะทำอย่างนั้นจริง ต้องทำอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ว่าครบระยะกักตัวแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ แต่เราจะต้องออกแบบระบบการกักตัวใหม่ทั้งระบบ ไม่ใช่แค่การลดวันเท่านั้น ตอนนี้กระทรวงสาธาณสุขกำลังพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้ปลอดภัยมากที่สุด เมื่อได้แพ็จเกจในการดำเนินงานแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้ง” รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวอย่างไรก็ดี จากชุดข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขใช้อ้างอิงเรื่องระยะเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ปัจจุบันยังคงใช้ระยะเวลาตามมาตรฐานที่ 14 วันเป็นหลัก เนื่องจากในข้อมูลมีการพบว่า 50% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จะแสดงอาการได้เร็วสุดภายใน 7 วัน ในขณะที่ 99% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะแสดงอาการภายใน 12 วัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้ป่วยเดินทางมาด้วยว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด